Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no/ bard.larsson@kusek.no

Kontrollutvalgssekretariatet
i Vest-Finnmark IKS

Oarje-Finnmárkku
Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

KUSEK IKS utfører sekretariatstjeneste for kontrollutvalgene i sine 9 eierkommuner i Vest-Finnmark. 

Sekretariatet er administrasjon for det enkelte kontrollutvalg, og skal påse at sakene er forsvarlig utredet. 
Kontrollutvalgenes møter avholdes hovedsakelig som fysiske møter. Møtene er som hovedregel åpne for offentligheten i henhold til kommunelovens bestemmelser. I de kommuner hvor kommunestyret har besluttet at politiske organer kan avholde fjernmøter, kan slik møteavvikling være aktuell i noen tilfeller via Teams. For slike møter vil det bli lagt ut link på siden til det aktuelle kontrollutvalg, under seksjonen “Dokumenter”.
 
 

KUSEK IKS
bistår blant annet med