Hammerfest kontoret

kate.m.larsen@kusek.no post@kusek.no

Alta kontoret

tom.oyvind.heitmann@kusek.no og annebb@kusek.no

Kontrollutvalgssekretariatet
i Vest-Finnmark IKS

Oarje-Finnmárkku
Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

KUSEK IKS utfører sekretariatstjeneste for kontrollutvalgene i sine 9 eierkommuner i Vest-Finnmark. Sekretariatet er administrasjon for det enkelte kontrollutvalg, og skal påse at sakene er forsvarlig utredet. 
 
Henvendelser til kontrollutvalgene er en viktig del av kontrollutvalgenes arbeid, slik at politikere, innbyggere, media og ansatte skal oppleve kontrollutvalget som et aktivt og viktig kontrollorgan. Henvendelser til kontrollutvalget kan gjøres via sekretariatets e-post post@kusek.no. Sensitive opplysninger bes sendt per post. 
 
Kontrollutvalgenes møter avholdes hovedsakelig som fysiske møter. Møtene er som hovedregel åpne for offentligheten i henhold til kommunelovens bestemmelser. I de kommuner hvor kommunestyret har besluttet at politiske organer kan avholde fjernmøter, kan slik møteavvikling være aktuell i noen tilfeller via Teams. For slike møter vil det bli lagt ut link på siden til det aktuelle kontrollutvalg, under seksjonen “Dokumenter”.
 
 

KUSEK IKS
bistår blant annet med