Kontrollutvalgssekretariatet
i Vest-Finnmark IKS

Oarje-Finnmárkku
Dárkkistanlávdegotti čállingoddi SGO

KUSEK IKS utfører sekretariatstjeneste for kontrollutvalgene i sine 9 eierkommuner i Vest-Finnmark. Tidligere eierkommune Kvalsund er fra 1. januar 2020 sammenslått med Hammerfest kommune.

KUSEK IKS
bistår blant annet med

  • Praktiske og faglige oppgaver tilknyttet kontrollutvalgenes møtevirksomhet
  • Forberede saker til behandling i kontrollutvalgene
  • Oppfølging av vedtak i kontrollutvalg / kommunestyre
  • Risiko- og vesentlighetsanalyser og Plan for gjennomføring av forvaltningsrevisjoner og eierskapskontroll
  • Økonomi- og budsjettarbeid for kontrollarbeidet i kommunene
  • Bistå ved valg av revisjonsordning